Haigerlochissa toimivan Theben AG:n ympäristökäytäntö

Yritysjohto vastaa ympäristökäytännöstä osana yrityskäytäntöä. Yritysjohto pitää ympäristökäytäntöä johtotehtäviinsä kuulunvana ja huolehtii ympäristötaseen jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta. Ympäristökäytäntö on kuvattu johtamisjärjestelmämme kiinteänä osana johdon käsikirjassa. Ympäristökäytännön noudattaminen ja seuranta toteutetaan siinä määritettyjen sääntöjen mukaisesti.

 

Theben AG:n selkeä tavoite yrityksen kaikissa toiminnoissa on pyrkiä pitämään ympäristölle haitalliset vaikutukset mahdollisimman pieninä, tässä yhteydessä on luonnollisesti laillisten määräysten noudattaminen vähimmäisedellytys. Tavoitteenamme on myös ympäristönhallintajärjestelmämme ja siten ympäristöpanoksemme jatkuva parantaminen hyödyntämällä kaikkia mahdollisuuksia ja välttämällä riskejä.

Ympäristöpolitiikka Ympäristöhallinta
  • Me arvioimme ja otamme huomioon jo tuotekehityksen, logistiikan ja tuotantosuunnittelun varhaisessa vaiheessa niiden mahdolliset ympäristövaikutukset.
  • Kaikille työntekijöille välitetään tietoa ympäristönsuojelusta, heitä koulutetaan ympäristönsuojelussa ja heidät velvoitetaan noudattamaan ympäristömääräyksiä. He voivat kääntyä kaikissa ympäristösuojelua koskevissa asioissa ympäristönsuojeluvastaavan puoleen.
  • Ympäristörasitusten välttämiseksi liiketoiminta- ja tuotantoprosessiemme soveltuvuus ympäristölle tarkastetaan epäedullisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, aina kun se on mahdollista, ja ympäristötavoitteidemme saavuttamiseksi.
  • Käytämme energiaa ja raaka-aineita mahdollisimman säästeliäästi ja tehokkaasti ja suosimme haitta-aineettomia energialähteitä.
  • Varmistamme ennakkotoimilla sellaisten ympäristörasitusten välttämisen tai vähentämisen, jotka voivat syntyä prosessihäiriöistä.
  • Taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa kiinnitämme materiaalien ja toimittajiemme valinnoissa huomiota ekologisten vaatimustemme ja tavoitteidemme noudattamiseen.
  • Sopimuskumppaneiltamme, jotka työskentelevät yrityksessämme, edellytämme samalla tavoin ympäristölle tärkeiden määräysten ja ohjeiden noudattamista

  • Vuoropuhelussa toimittajiemme, asiakkaidemme, viranomaisten ja julkisuuden kanssa toimimme rakentavasti ja kestävästi ympäristökäytäntömme mukaisesti.

  • Ympäristökäytännön noudattamista valvotaan säännöllisesti ja sitä arvioidaan sisäisillä tarkastuksilla ja hallintaraporteilla.

Edustajamme on tyytyväinen ympäristöasioiden hallintaan liittyviin ehdotuksiinne.